מדיניות הפרטיות

 1. מבוא

  1. אנחנו באודורו מערכות מע"מ, לרבות חברות האם, חברות בנות וצדדים קשורים ("החברה" או "אנחנו" או "אנו") מכבדים את פרטיות הלקוחות שלנו ומחויבים להגן עליה. אנו רואים חשיבות רבה במסמך מדיניות פרטיות זה אשר מפרט, בין היתר, את האופן בו החברה אוספת מידע על ו/או אודות לקוחותיה במסגרת השירותים שהיא מספקת להם, וכן על האופן בו החברה משתמשת במידע. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.
  2. בעת השימוש בשירותים אתה עשוי להידרש למסור לחברה מידע, והחברה אוספת אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך בשירותים. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי – תלוי באופן שבו פנית אל החברה לצורך קבלת השירותים (לדוגמא, אם פנית לחברה באמצעות האתר, או באמצעות מענה טלפוני אנושי, מענה קולי אינטראקטיבי (IVR) וכו'). לצורך מדיניות פרטיות זו, פניה לחברה משמעה גם שימוש במערכת זימון התורים באמצעות גלישה באתרי אינטרנט של ספק שירות, המאפשרים זימון תורים באמצעות מערכת זימון התורים של החברה. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי.
  3. בטרם השימוש בשירותים ובכלל זה מסירת מידע לחברה באופן כלשהוא, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות בעיון וכי אתה מבין אותם, שכן כל שימוש בשירותים כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת להלן. השימוש שלך בשירותים ייחשב להסכמה מפורשת ומדעת מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכללים במדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי המדיניות, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות כל שימוש בשירותי החברה.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות בכל זמן נתון על ידי פרסום גרסה מעודכנת באתר. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקפם מייד עם הצגת המדיניות המעודכנת בשירות והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר העדכון יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו. במקרה של עדכון מדיניות הפרטיות, אנחנו נעדכן את "תאריך עדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תבצע שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, החברה תעדכן על כך באמצעות פרסום באתר במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת שלך במערכות החברה.
 2. הגדרות

  1. "אתה" או "משתמש" - משמעו כל אדם (לרבות מטופל ו/או ספק שירות) הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או מכשיר קצה אחר לרבות תקשורת סלולארית, ו/או פונה לחברה בדרך אחרת (לרבות באמצעות מענה טלפוני אנושי או מענה קולי אינטראקטיבי) לצורך יצירת קשר עם החברה ו/או הזמנת או שימוש בשירותי החברה, או לכל צורך אחר.
  2. "אתר" – משמעו אתר האינטרנט "דוקתורים" המנוהל ומתופעל ע"י החברה בכתובת https://www.doctorim.co.il/ או כל כתובת אחרת כפי שתהא מעת לעת.
  3. "החוק" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
  4. "חוק התקשורת" - חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
  5. "מטופל" – משתמש אשר מעוניין להזמין את השירותים מספק השירות, באמצעות החברה.
  6. "מידע" – משמעו מידע אישי ומידע שאינו אישי, ביחד או לחוד.
  7. "מידע אישי" – משמעו כל נתון או מידע שתמסור לחברה אשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת דוא"ל שלך, מספר ת.ז. שלך, תאריך לידה שלך וכו'), לרבות "מידע" או "מידע רגיש" כהגדרתם בחוק.
  8. "מידע שאינו אישי" – משמעו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה או מאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי, אשר מקושר למכשיר הקצה בו המשתמש עושה שימוש באתר (כגון אופן השימוש באתר, סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בו נכנס המשתמש לאתר וכו').
  9. "ספק שירות" – משמעו נותן שירות המופיע באתר וניתן לזמן אליו תור באמצעות החברה. בתחום הרפואי ו/או הפרה רפואי ספק שירות יכול להיות רופא, אח/ות, קופת חולים, מכון, מרפאה וכו'.
  10. "שימוש באתר" – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך חיפוש וזימון תור לספק שירות ויצירת קשר עם החברה – ביחס למטופל, ולצורך עדכון ו/או ניהול תוכן ספק השירות באתר – ביחס לספק שירות.
  11. "שירותים" או "שירותי החברה" – משמעם, ביחס למטופל - שירות איתור וזימון תור לספק שירות באמצעות האתר (לרבות דרך אתרי אינטרנט אחרים המובילים לאתר, בין באמצעות הפניה ישירה לאתר, ובין באמצעות מתן אפשרות לזמן תור לספק שירות באמצעות כניסה למערכת זימון התורים של החברה) ו/או באמצעות מענה טלפוני (אנושי ו/או קולי אינטראקטיבי), ו/או קבלת מידע אודות ספקי שירות כאמור; ביחס לספק שירות – משמעם השירותים המסופקים לספק השירות בהתאם להסכם ההתקשרות בין אודורו לספק השירות.
 3. הסכמה

  1. בהתאם לחוק, הנך מאשר כי ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכל האמור להלן: (א) המידע האישי שנמסר על ידך לחברה במסגרת השירותים נמסר בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע האישי. ואולם, אתה מבין ומסכים כי מבלי למסור את פרטיך הנ"ל, כולם או חלקם, יתכן כי לא תוכל להשתמש בשירותי החברה, והחברה לא תוכל לספק לך מענה בקשר לנשוא פנייתך אליה; (ב) המידע האישי שתמסור לחברה ישמר במאגר/י המידע של החברה, והחברה תעשה בהם שימוש בעצמה ו/או באמצעות צדדי ג' מטעמה (ובכלל זה תהא רשאית להעביר אותו לצדדי ג' מחוץ לישראל), הכל בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו; (ג) המידע האישי שנמסר על ידך לחברה שלם, נכון, מדויק ושייך לך; (ד) אם אתה מוסר מידע אישי של או עבור צד ג' כלשהוא, קיבלת את מלוא ההסכמות הנדרשות עפ"י כל דין מצד אותו צד ג': ככל שאותו צד ג' הינו מטופל – הסכמה זו ניתנה הן לקביעת התור, והן לשימושים שהחברה תעשה במידע של אותו צד ג' בהתאם למדיניות פרטיות זו, ויש לך את הסמכות החוקית לעשות כן, וכי אם הנך ממלא פרטים עבור קטין, חוסה או חסר ישע, הנך ההורה או האפוטרופוס החוקי שלו.
 4. איסוף מידע אישי

  במסגרת שימושך בשירותי החברה, אתה עשוי למסור והחברה עשויה לאסוף מידע אישי באמצעים שונים, כמפורט בסעיף ‏4 זה.  1. מידע אישי שאתה מוסר באתר ו/או במערכת זימון התורים דרך אתרי צד ג'

   1. ביחס למטופל –
    • כאמור בתנאי השימוש בכתובת www.doctorim.co.il/userterms.php, לצורך זימון תור לספק שירות באמצעות האתר ו/או באמצעות מערכת זימון התורים אליה הגעת דרך אתרי צד ג', אתה עשוי במקרים מסוימים להידרש לבצע תחילה רישום לאתר (ככל שאינך רשום בו) וליצור חשבון אישי בשירות במצב זה, עליך לספק לחברה מידע אישי כדוגמת כתובת דואר אלקטרוני תקפה, שם מלא, תעודת זהות, שנת לידה, מין (במקרים מסוימים), מס' טלפון סלולרי או קווי, וכן לבחור שם משתמש וסיסמא..
    • במקרים מסוימים ובהתאם לדרישת ספק השירות, ייתכן שתידרש למסור לספק השירות מידע נוסף רלבנטי לצורך קבלת השירות (למשל – כתובת מגורים מדויקת) וכן להשיב על שאלות נוספות כפי וככל שייקבעו ע"י ספק השירות, לצורך זימון התור.
    • האתר עשוי לאפשר העלאת תוכן משתמשים (כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש) וככל שתבחר לעשות שימוש באפשרות זו, אתה עשוי למסור מידע אישי באתר.
    • ידוע לך ואתה מסכים כי ככל שהזמנת תור לספק שירות דרך האתר או באמצעות החברה באופן אחר, החברה כמי שמספקת את שירותי היומן עבור ספק השירות, מזינה עבורך (באמצעות מערכת ממחושבת) את הפרטים שמסרת לפי סעיף ‏4.4.1(א) לעיל ביומן ספק השירות. במסגרת זו, ידוע לך והינך מסכים כי החברה (i) עשויה להיחשף ו/או נחשפת לפרטי התור כפי שמופיעים ביומן ספק השירות, (ii) למידע אחר ו/או נוסף המתממשק אליו, אשר עשוי לכלול מידע אישי שלך או אודותיך ו/או או כזה הקשור אליך, לרבות תחום התמחותו של ספק השירות אליו פנית לצורך קביעת תור עבורך או עבור אחר וכן (iii) כל מידע אישי נוסף או אחר כמפורט בסעיף ‏4.4.1(‏ב') לעיל.
   2. ביחס לספק שירות -
    • ספק השירות עשוי למסור באתר את מידע אישי אודותיו כדוגמת פרטי קשר לרבות שם, טלפון, אימייל וכתובת מרפאה או קופת חולים בה עובד, וכן כל מידע שספק השירות בוחר להעלות לאתר כגון מספר רישיון, תחומי התמחות מקצועיים, השכלה, תעודות, וכן כתבות ומאמרים העשויים לכלול מידע אישי על ספק השירות, והכל לצורך מתן מידע על עצמו למשתמשים.
  2. מידע אישי שאתה מוסר באמצעות מענה טלפוני
   1. ביחס למטופל -
    • לצורך זימון תור ו/או לצורך דיווח על תקלה או בעיה בזימון התור באמצעות מענה טלפוני אנושי או מענה טלפוני אינטראקטיבי (IVR), על המטופל ליצור קשר עם ספק השרות באמצעות מספר הטלפון הרלוונטי לאותו ספק שרות המפורסם על ידי אותו ספק שרות באתר או באמצעים אחרים, להזדהות באמצעות מספר ת"ז ולספק את מידע האישי כמפורט בסעיף ‏4.1.1 לעיל על תתי סעיפיו, בשינויים המחויבים לצורך קבלת מענה לנשוא פנייתו.
   2. ביחס לספק שירות – לצורך התחברות לאתר, כמו גם דיווח על תקלה באתר (לרבות ביכולת שינוי או עדכון או הוספת נתונים לאתר) ספק השירות אשר יצור קשר עם החברה עשוי למסור לחברה מידע אישי כמפורט בסעיף ‏4.1.2 לעיל.
  3. מידע אישי שאתה מוסר על אדם אחר

   ככל שהינך עושה שימוש בשירותי החברה עבור אדם אחר כמפורט בתנאי השימוש (למשל – ככך שהינך מעוניין לקבוע תור עבור בן משפחה לספק שירות) - הינך מצהיר ומתחייב כי הינך מורשה ובעל ההסכמות הנדרשות עפ"י כל דין הן לקבוע תור עבור האדם הנוסף, והן לשימושים שהחברה עושה במידע כאמור לפי מדיניות פרטיות זו.

  4. מידע אישי שהחברה מקבלת אודות משתמש מצדדי ג'

   1. ביחס למטופל - החברה עשויה לקבל ו/או להיחשף למידע אישי אודותיך מספקי השירות עצמם, וזאת במסגרת השירות שאנחנו מספקים להם. המידע המתקבל בחברה ע"י צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית בלבד. מובהר בזאת כי החברה אינה בודקת או מאמתת נתונים המתקבלים מצדדי ג' אודותיך. האחריות לאימות הנתונים שלך ומולך היא של צד ג' הרלבנטי נותן השירות בלבד ולחברה אין ולא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לקבלה ושמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שנמסר לה
   2. ביחס לספק שירות - החברה עשויה לקבל ו/או להיחשף למידע אישי אודותיך מקופות חולים ו/או בתי חולים בהם אתה עובד ו/או אליהם אתה משויך (לפי העניין) וזאת במסגרת השירות שאנחנו מספקים להם. המידע המתקבל בחברה ע"י צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית בלבד. מובהר בזאת כי החברה אינה בודקת או מאמתת נתונים המתקבלים מצדדי ג' אודותיך. האחריות לאימות הנתונים שלך ומולך היא של אותם צדדי ג' מולך, ולחברה אין ולא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לקבלה ושמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שנמסר לה ע"י צדדי ג'.
  5. איסוף מידע אישי ע"י החברה

   1. לצורך איסוף מידע אישי של משתמש, החברה עשויה לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים אשר סוגם עשוי להשתנות בהתאם לסוג הפלטפורמה דרכה יצרת קשר עם החברה (דהיינו – אם אתה עושה שימוש בשירות ממחשב, מכשיר סלולרי או טלפון נייח), בהתאם לסוג המשתמש (מטופל או ספק שירות), ובהתאם לסוג השירותים שהחברה מספקת לאותו משתמש. בכפוף לאמור, החברה עשויה לאסוף את כתובת ה IP של מכשיר הקצה ממנו אתה גולש, ואת נתוני המיקום שלך.
   2. בנוסף, החברה עשויה לאסוף מידע אישי באמצעות הקלטת שיחות שבוצעו ע"י המשתמש למענה הטלפוני (בין מענה אנושי, ובין מענה קולי אינטראקטיבי).
 5. שימוש במידע אישי

  בהתאם לחוק, ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכך שהחברה מקבלת ואוספת המידע האישי אודותיך למטרות ולשימושים הבאים:

  1. ביחס למטופל -
   1. איסוף מידע אישי באמצעים השונים המפורטים במדיניות זו נועד על מנת: (א) לאפשר לך את השימוש בשירותי החברה ובכלל זה לאפשר לך לאתר ספק שירות המתאים לצרכיך ולזמן אליו תור באמצעות האתר ו/או מענה טלפוני אנושי ו/או מענה טלפוני אינטראקטיבי (IVR). (ב) לאמת את זהותך, בין היתר במהלך יצירת חשבון ואיפוס סיסמא, וכן על מנת לשלוח לך הודעות תפעוליות בקשר עם השירותים ו/או להשיב לך בקשר לנשוא פנייתך אלינו (באמצעות האתר או המענה הטלפוני). (ג) להציע לך ספקי שירות הקרובים למקום בו הינך נמצא מבחינה גיאוגרפית; (ד) לעשות שימוש בתוכן המשתמשים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המופיעים באתר; (ה) לבצע בקרה על אופן מתן השירותים, וכן לשפר ולייעל אותם. במסגרת זו, החברה תהא רשאית ליצור עימך קשר במצב בו נתקלת בקשיים בשימוש בשירותים; (ו) לשלוח אליך פניות בדיוור ישיר בהתאם לחוק, וככל שנתת הסכמתך מראש ובכתב לכך – לצורך משלוח דברי פרסומת, כאמור בסעיף 9 להלן.
   2. מידע אישי כאמור בסעיפים 4.1.1ב ו- 4.1.1ד לעיל מוזן אל יומן ספק השירות, ואינו נאסף על ידי החברה או ביוזמתה, והחברה אינה מחליטה מה ייעשה במידע זה. הבעלים של מידע אישי כאמור הינו ספק השירות עצמו. לפיכך, בכל שאלה, דרישה, טענה או תביעה שיש או שתהיה לך בקשר עם מידע כאמור עליך לפנות ישירות לספק השירות.
   3. איסוף מידע אישי כאמור בסעיף 4.5.1 לעיל נעשה לצורך זיהויך באופן אוטומטי בעת ביקור חוזר באתר, מבלי שתידרש להזין שוב שם משתמש וסיסמא.
  2. ככל שמסירת המידע האישי לחברה נעשית עבור אחר, כאמור בסעיף 4.3 לעיל, כי אז, הוראות סעיף 5 על תתי סעיפיו יחולו, בשינויים המחויבים, ביחס לאדם האחר.
  3. ביחס לספק שירות – איסוף מידע אישי באמצעים השונים המפורטים במדיניות זו נועד לצורך: (א) אספקת השירותים בהתאם להסכם ההתקשרות בין החברה לספק השירות (לרבות מתן השירות, הקניית אפשרות גישה לאתר, העלאת תכנים לאתר, טיפול בפניות ספקי השירות, גביית תשלום עבור השירות וכו'); (ב) לאמת את זהותך, בין היתר במהלך יצירת חשבון ואיפוס סיסמא, וכן על מנת לשלוח לך הודעות תפעוליות בקשר עם השירותים ו/או להשיב לך בקשר לנשוא פנייתך אלינו (באמצעות האתר או המענה הטלפוני); (ג) איסוף מידע אישי כאמור בסעיף לעיל נעשה לצורך זיהויך באופן אוטומטי בעת ביקור חוזר באתר, מבלי שתידרש להזין שוב שם משתמש וסיסמא [; (ד) לבצע בקרה על אופן מתן השירותים, וכן לשפר ולייעל אותם. במסגרת זו, החברה תהא רשאית ליצור עימך קשר במצב בו נתקלת בקשיים בשימוש בשירותים.
  4. כאמור בסעיף 4.5.2 לעיל, ידוע למשתמש והוא מסכים כי ייתכן שהשיחות שיבצע למענה הטלפוני (האנושי ו/או הקולי אינטראקטיבי) יוקלטו ע"י החברה (באמצעות ספקי צד ג' מטעמה).
   1. ביחס למשתמש שהינו מטופל – השיחות יוקלטו לצרכי מתן השירותים (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך בעיה בקביעת התור, תיקון תקלה באתר, איפוס סיסמאות וכו'), וכן לצרכי בקרה ושיפור השירותים. כמו כן, ידוע לך ואתה מסכים כי החברה תהא רשאית להאזין לתוכן השיחות המוקלטות לצרכים הנ"ל, בהתאם להנחיות שתקבל מספק השירות.
   2. ביחס למשתמש שהינו ספק שירות – השיחות יוקלטו לצרכי מתן השירותים (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, תמיכה וטיפול בתקלות בעמוד של ספק השירות באתר ו/או במערכות הזימון וכו'), וכן לצרכי בקרה ושיפור השירותים. ידוע לך ואתה מסכים כי החברה תהיה רשאית להאזין לתוכן השיחות המוקלט לצרכים הנ"ל.
 6. העברת מידע לצדדי ג'

  1. ידוע לך ואתה מסכים כי החברה תהיה רשאית להעביר מידע לצדדי ג', לצורך עיבודו ו/או מתן שירותים בקשר אליו, במסגרת המטרות המפורטות במדיניות זו. בכלל זה:
   1. ביחס למטופל - הנך רשאי לבחור באופן חופשי ועל פי שיקול דעתך הבלעדי את ספקי השירות אליהם תרצה לקבוע תור. בהתאם לבחירתך, אנו נעביר לספקי השירות (לרבות הרופא ו/או המרפאה ו/או בית החולים) אליהם קבעת את התור ולקופות החולים הרלוונטיות את המידע שמסרת;
   2. החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לספקי מחשוב ענן לצרכי אחסון ו/או גיבוי הנתונים ככל שהחברה תבחר לקבל שירותים מסוג זה. בנוסף, החברה תהיה רשאית להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים לצורך משלוח חומר פרסומי (ככל שהמשתמש הסכים לכך בהתאם לסעיף 9 להלן).
   3. החברה תהא רשאית להעביר ו/או לאפשר גישה למידע אישי לספקי תוכנה למיניהם לצרכי תחזוקה ותיקון תקלות במערכות המידע בהן שמור המידע. כמו כן, החברה תהא רשאית להעביר ו/או לאפשר גישה למידע האישי לספקים שונים המספקים לחברה שירותים בקשר עם השירותים נשוא מדיניות פרטיות זו.
   4. החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לרשויות מוסמכות ו/או עפ"י צו בית משפט ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על זכויות החברה ונכסיה ו/או ככל שמסירת מידע כאמור מחויבת עפ"י כל דין.
   5. מבלי לגרוע מכל האמור, ככל שאין לכך מניעה עפ"י כל דין, החברה תהא רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג' לכל מטרה חוקית שהיא ללא מגבלה. מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, אתה פוטר את החברה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך.
  2. ידוע לך כי ייתכן שהמידע יועבר לצדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לישראל, לרבות למדינות המעניקות הגנה פחותה יותר לפרטיות מאשר ההגנה המוענקת על פי דיני מדינת ישראל. בעצם השימוש בשירותים, המשתמש מסכים במפורש להעברת מידע כאמור לכל מדינה בה החברה תבחר לקבל שירותי עיבוד מידע לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. החברה מתחייבת כי העברת מידע לצדדים שלישיים הפועלים מטעמה תהיה מוגבלת אך ורק למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתה של החברה. החברה תנקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע הפועלים מטעמה של החברה יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.
 7. איסוף מידע אנונימי

  1. כאשר אתה עושה שימוש בשירות, החברה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לשירות, שבחלקו הינו מידע אנונימי.
   1. המידע האנונימי הנשלח אלינו כולל, בין היתר: נתונים על הדפים אליהם אתה ניגש, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנו, כתובת URL ממנה הגולש הגיע לאתר וכו'. לצורך איסוף מידע אנונימי, אנו עושים שימוש בכלים טכנולוגיים מקובלים, לרבות באמצעות קובצי Cookie.
  2. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך שמאפשר, בין היתר, לזהות אותך כמשתמש באתר, להתאים עבורך שירותים, תוכן ודברי פרסומות באתר ו/או באתרים אחרים בהם הינך גולש בהתאם להעדפות הגלישה/חיפוש שלך, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, לצרכי אבטחת מידע, תפעול שוטף ותקין של האתר, בחינת מספר המבקרים באתר, תיקון תקלות, לעזור לוודא שאבטחת החשבון שלך נשמרת, למזער סיכונים ולמנוע הונאות, וכל מטרה אחרת לשם שיפור פעילות האתר והשירות המוצע בו.
  3. אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי ה-Cookie שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת השירות. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך בשירות באמצעות האתר.
 8. אבטחת מידע

  1. כאמור בסעיף 4.1.1א לעיל, בחלק מהמקרים לצורך הזמנת השירות באתר ע"י מטופל, והשימוש בשירות ע"י ספק שירות, עליך לבחור שם משתמש וסיסמא בהתאם להנחיות המופיעות באתר. במקרה זה, הנך אחראי לשמירת סודיות הסיסמא ואינך רשאי להעבירה ו/או לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בשם המשתמש והסיסמא ו/או בחשבונך. הנך נדרש לדווח לחברה על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים המתאימים.
  2. לתשומת ליבך, כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות כל מידע אישי שיימסר תוך שימוש בשם המשתמש והסיסמא שלך) תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתר פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל שימוש לרעה שייעשה בפרופיל המשתמש שלך ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך כאמור); לצורך קביעת תור טלפונית ו/או פניה לחברה לצורך קבלת תמיכה יידרש המשתמש להזדהות באמצעות זיהוי שיקבע ע"י החברה המותאם לסוג המשתמש.. שימוש באמצעי זיהוי של משתמש ייחשב כזיהוי שבוצע על ידו, ואתה פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שייעשה במספר הזיהוי שלך (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל שימוש לרעה שייעשה במספר הזיהוי שלך ו/ו כל פגיעה אחרת שתיגרם לך כאמור).

   החברה עומדת בתקני אבטחה בינלאומיים מחמיריםISO27001  ו-ISO27799 בהתאם לדרישות משרד הבריאות, ואף בתקן אבטחת איכות ISO9001. החברה משתמשת בטכנולוגיות אבטחת מידע מקובלות באתר ובמערכות המידע שלה, ותעשה מאמץ סביר על מנת להבטיח כי האתר ומערכות המידע יהיו חופשיות ונקיות מוירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים. החברה תפעיל ותיישם נהלים מקובלים בשוק לאבטחת המידע האישי שלך האגור באתר ומערכות המידע מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לכך למרות האמור לעיל אין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס למידע שתמסור באתר ו/או במסגרת המענה הטלפוני.
  3. לפיכך, באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש בשירות (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, החלפת סיסמאות וכו'), על מנת להגן על מידע שלך הכלול במכשיר הקצה.
 9. שיווק והסכמה לקבלת דברי פרסומת

  1. ככל שסימנת באתר ו/או מסרת לחברה טלפונית כי הינך מסכים לקבל מהחברה חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או שירותיה השונים באמצעי מדיה שונים, האמור מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת, והחברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת באמצעות דוא"ל, פקס, מסרונים (SMS), מע' חיוג אוטומטי והודעות מוקלטות,. ידוע לך כי תוכל לבטל הסכמה זו בכל עת באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שתופיע בתחתית דבר הפרסומת.
 10. שמירת מידע, זכות העיון, תיקון ומחיקת מידע

  1. ככלל מידע אישי הנאסף ישמר במערכות המידע של החברה למשך הזמן הדרוש לצורך אספקת השירותים, וכל עוד יש לחברה צורך לגיטימי או חובה לשמור אותו עפ"י כל דין.
  2. מידע שאינו אישי יישמר במערכות המידע של החברה ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ"י כל דין).
  3. הנך זכאי לעיין במידע האישי המוחזק אודותיך במאגר/י המידע של החברה, ככל שנשמר, לבקש לתקן את המידע או מחיקתו מרשימת התפוצה של נמעני הדיוור הישיר (ובמסגרת זו ימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססה/ו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו אליך), וזאת בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. כמו כן, הינך רשאי לסרב לעשיית שימוש בפרטי המשתמש לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות לחברה באמצעות משלוח הודעה בטופס כאן [https://www.doctorim.co.il/contactus.php] אנחנו נפעל למילוי בקשתך בהתאם למידע המוטל עלינו עפ"י החוק. ואולם, מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ו/או הדרוש לצורך מטרה לגיטימית כדוגמת התגוננות מפני תביעות (והכל, ככל שדרוש) ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.
 11. צור קשר

  הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות באמצעות הודעה בטופס כאן [https://www.doctorim.co.il/contactus.php]. כמו כן, באפשרותך למלא טופס יצירת קשר באתר, והחברה תשיב לפנייתך באמצעות אמצעי ההתקשרות שהזנת בהקדם האפשרי.

התחברות הרשמה
האם אתם רופאים? זימון תורים אונליין זימון תור לרופא בוידאו